संस्कृत शब्दरूप - विद्यालय (Samskrit Shabdroop - विद्यालय)

विद्यालय

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

विद्यालयः

विद्यालयौ

विद्यालयाः

द्वितीया

विद्यालयम्

विद्यालयौ

विद्यालयान्

तृतीया

विद्यालयेन​

विद्यालयाभ्याम्

विद्यालयैः

चतुर्थी

विद्यालयाय

विद्यालयाभ्याम्

विद्यालयेभ्यः

पञ्चमी

विद्यालयात्

विद्यालयाभ्याम्

विद्यालयेभ्यः

षष्ठी

विद्यालयस्य​

विद्यालययोः

विद्यालयानाम्

सप्तमी

विद्यालये

विद्यालययोः

विद्यालयेषु

सम्बोधनम्

हे विद्यालय​ !

हे विद्यालयौ !

हे विद्यालयाः !