संस्कृत शब्दरूप - वायुदेवत्य (Samskrit Shabdroop - वायुदेवत्य)

वायुदेवत्य

अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

वायुदेवत्यम्

वायुदेवत्ये

वायुदेवत्यानि

द्वितीया

वायुदेवत्यम्

वायुदेवत्ये

वायुदेवत्यानि

तृतीया

वायुदेवत्येन

वायुदेवत्याभ्याम्

वायुदेवत्यैः

चतुर्थी

वायुदेवत्याय

वायुदेवत्याभ्याम्

वायुदेवत्येभ्यः

पञ्चमी

वायुदेवत्यात् / वायुदेवत्याद्

वायुदेवत्याभ्याम्

वायुदेवत्येभ्यः

षष्ठी

वायुदेवत्यस्य

वायुदेवत्ययोः

वायुदेवत्यानाम्

सप्तमी

वायुदेवत्ये

वायुदेवत्ययोः

वायुदेवत्येषु

सम्बोधनम्

हे वायुदेवत्य !

हे वायुदेवत्ये !

हे वायुदेवत्यानि !