संस्कृत शब्दरूप - वार्तापत्र (Samskrit Shabdroop - वार्तापत्र)

वार्तापत्र

अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

वार्तापत्रम्

वार्तापत्रे

वार्तापत्राणि

द्वितीया

वार्तापत्रम्

वार्तापत्रे

वार्तापत्राणि

तृतीया

वार्तापत्रेण

वार्तापत्राभ्याम्

वार्तापत्रैः

चतुर्थी

वार्तापत्राय

वार्तापत्राभ्याम्

वार्तापत्रेभ्यः

पञ्चमी

वार्तापत्रात् / वार्तापत्राद्

वार्तापत्राभ्याम्

वार्तापत्रेभ्यः

षष्ठी

वार्तापत्रस्य

वार्तापत्रयोः

वार्तापत्राणाम्

सप्तमी

वार्तापत्रे

वार्तापत्रयोः

वार्तापत्रेषु

सम्बोधनम्

हे वार्तापत्र !

हे वार्तापत्रे !

हे वार्तापत्राणि !