संस्कृत शब्दरूप - पुस्तक (Samskrit Shabdroop - पुस्तक)

पुस्तक

अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

पुस्तकम्

पुस्तके

पुस्तकानि

द्वितीया

पुस्तकम्

पुस्तके

पुस्तकानि

तृतीया

पुस्तकेन​

पुस्तकाभ्याम्

पुस्तकैः

चतुर्थी

पुस्तकाय

पुस्तकाभ्याम्

पुस्तकेभ्यः

पञ्चमी

पुस्तकात्

पुस्तकाभ्याम्

पुस्तकेभ्यः

षष्ठी

पुस्तकस्य​

पुस्तकयोः

पुस्तकानाम्

सप्तमी

पुस्तके

पुस्तकयोः

पुस्तकेषु

सम्बोधनम्

हे पुस्तक !

हे पुस्तके !

हे पुस्तकानि !