संस्कृत शब्दरूप - इङ्खक (Samskrit Shabdroop - इङ्खक)

इङ्खक

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

इङ्खकः

इङ्खकौ

इङ्खकाः

द्वितीया

इङ्खकम्

इङ्खकौ

इङ्खकान्

तृतीया

इङ्खकेन

इङ्खकाभ्याम्

इङ्खकैः

चतुर्थी

इङ्खकाय

इङ्खकाभ्याम्

इङ्खकेभ्यः

पञ्चमी

इङ्खकात् / इङ्खकाद्

इङ्खकाभ्याम्

इङ्खकेभ्यः

षष्ठी

इङ्खकस्य

इङ्खकयोः

इङ्खकानाम्

सप्तमी

इङ्खके

इङ्खकयोः

इङ्खकेषु

सम्बोधनम्

हे इङ्खक !

हे इङ्खकौ !

हे इङ्खकाः !