संस्कृत शब्दरूप - इन्द्रजननीय (Samskrit Shabdroop - इन्द्रजननीय)

इन्द्रजननीय

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

इन्द्रजननीयः

इन्द्रजननीयौ

इन्द्रजननीयाः

द्वितीया

इन्द्रजननीयम्

इन्द्रजननीयौ

इन्द्रजननीयान्

तृतीया

इन्द्रजननीयेन

इन्द्रजननीयाभ्याम्

इन्द्रजननीयैः

चतुर्थी

इन्द्रजननीयाय

इन्द्रजननीयाभ्याम्

इन्द्रजननीयेभ्यः

पञ्चमी

इन्द्रजननीयात् / इन्द्रजननीयाद्

इन्द्रजननीयाभ्याम्

इन्द्रजननीयेभ्यः

षष्ठी

इन्द्रजननीयस्य

इन्द्रजननीययोः

इन्द्रजननीयानाम्

सप्तमी

इन्द्रजननीये

इन्द्रजननीययोः

इन्द्रजननीयेषु

सम्बोधनम्

हे इन्द्रजननीय !

हे इन्द्रजननीयौ !

हे इन्द्रजननीयाः !