संस्कृत शब्दरूप - एजितव्य (Samskrit Shabdroop - एजितव्य)

एजितव्य

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

एजितव्यः

एजितव्यौ

एजितव्याः

द्वितीया

एजितव्यम्

एजितव्यौ

एजितव्यान्

तृतीया

एजितव्येन

एजितव्याभ्याम्

एजितव्यैः

चतुर्थी

एजितव्याय

एजितव्याभ्याम्

एजितव्येभ्यः

पञ्चमी

एजितव्यात् / एजितव्याद्

एजितव्याभ्याम्

एजितव्येभ्यः

षष्ठी

एजितव्यस्य

एजितव्ययोः

एजितव्यानाम्

सप्तमी

एजितव्ये

एजितव्ययोः

एजितव्येषु

सम्बोधनम्

हे एजितव्य !

हे एजितव्यौ !

हे एजितव्याः !