संस्कृत शब्दरूप - छात्रा (Samskrit Shabdroop - छात्रा)

छात्रा

आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

छात्रा

छात्रे

छात्राः

द्वितीया

छात्राम्

छात्रे

छात्राः

तृतीया

छात्रया

छात्राभ्याम्

छात्राभिः

चतुर्थी

छात्रायै

छात्राभ्याम्

छात्राभ्यः

पञ्चमी

छात्रायाः

छात्राभ्याम्

छात्राभ्यः

षष्ठी

छात्रायाः

छात्रयोः

छात्राणाम्

सप्तमी

छात्रायाम्

छात्रयोः

छात्रासु

सम्बोधनम्

हे छात्रे !

हे छात्रे !

हे छात्राः !