संस्कृत शब्दरूप - अङ्क्तव्य (Samskrit Shabdroop - अङ्क्तव्य)

अङ्क्तव्य

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अङ्क्तव्यः

अङ्क्तव्यौ

अङ्क्तव्याः

द्वितीया

अङ्क्तव्यम्

अङ्क्तव्यौ

अङ्क्तव्यान्

तृतीया

अङ्क्तव्येन

अङ्क्तव्याभ्याम्

अङ्क्तव्यैः

चतुर्थी

अङ्क्तव्याय

अङ्क्तव्याभ्याम्

अङ्क्तव्येभ्यः

पञ्चमी

अङ्क्तव्यात् / अङ्क्तव्याद्

अङ्क्तव्याभ्याम्

अङ्क्तव्येभ्यः

षष्ठी

अङ्क्तव्यस्य

अङ्क्तव्ययोः

अङ्क्तव्यानाम्

सप्तमी

अङ्क्तव्ये

अङ्क्तव्ययोः

अङ्क्तव्येषु

सम्बोधनम्

हे अङ्क्तव्य!

हे अङ्क्तव्यौ!

हे अङ्क्तव्याः!