संस्कृत शब्दरूप - अङ्गारकित (Samskrit Shabdroop - अङ्गारकित)

अङ्गारकित

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अङ्गारकितः

अङ्गारकितौ

अङ्गारकिताः

द्वितीया

अङ्गारकितम्

अङ्गारकितौ

अङ्गारकितान्

तृतीया

अङ्गारकितेन

अङ्गारकिताभ्याम्

अङ्गारकितैः

चतुर्थी

अङ्गारकिताय

अङ्गारकिताभ्याम्

अङ्गारकितेभ्यः

पञ्चमी

अङ्गारकितात् / अङ्गारकिताद्

अङ्गारकिताभ्याम्

अङ्गारकितेभ्यः

षष्ठी

अङ्गारकितस्य

अङ्गारकितयोः

अङ्गारकितानाम्

सप्तमी

अङ्गारकिते

अङ्गारकितयोः

अङ्गारकितेषु

सम्बोधनम्

हे अङ्गारकित!

हे अङ्गारकितौ!

हे अङ्गारकिताः!