संस्कृत शब्दरूप - अरुन्धतीदर्शनन्याय (Samskrit Shabdroop - अरुन्धतीदर्शनन्याय)

अरुन्धतीदर्शनन्याय

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अरुन्धतीदर्शनन्यायः

अरुन्धतीदर्शनन्यायौ

अरुन्धतीदर्शनन्यायाः

द्वितीया

अरुन्धतीदर्शनन्यायम्

अरुन्धतीदर्शनन्यायौ

अरुन्धतीदर्शनन्यायान्

तृतीया

अरुन्धतीदर्शनन्यायेन

अरुन्धतीदर्शनन्यायाभ्याम्

अरुन्धतीदर्शनन्यायैः

चतुर्थी

अरुन्धतीदर्शनन्यायाय

अरुन्धतीदर्शनन्यायाभ्याम्

अरुन्धतीदर्शनन्यायेभ्यः

पञ्चमी

अरुन्धतीदर्शनन्यायात् / अरुन्धतीदर्शनन्यायाद्

अरुन्धतीदर्शनन्यायाभ्याम्

अरुन्धतीदर्शनन्यायेभ्यः

षष्ठी

अरुन्धतीदर्शनन्यायस्य

अरुन्धतीदर्शनन्याययोः

अरुन्धतीदर्शनन्यायानाम्

सप्तमी

अरुन्धतीदर्शनन्याये

अरुन्धतीदर्शनन्याययोः

अरुन्धतीदर्शनन्यायेषु

सम्बोधनम्

हे अरुन्धतीदर्शनन्याय !

हे अरुन्धतीदर्शनन्यायौ !

हे अरुन्धतीदर्शनन्यायाः !