संस्कृत शब्दरूप - अर्थयितव्य (Samskrit Shabdroop - अर्थयितव्य)

अर्थयितव्य

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अर्थयितव्यः

अर्थयितव्यौ

अर्थयितव्याः

द्वितीया

अर्थयितव्यम्

अर्थयितव्यौ

अर्थयितव्यान्

तृतीया

अर्थयितव्येन

अर्थयितव्याभ्याम्

अर्थयितव्यैः

चतुर्थी

अर्थयितव्याय

अर्थयितव्याभ्याम्

अर्थयितव्येभ्यः

पञ्चमी

अर्थयितव्यात् / अर्थयितव्याद्

अर्थयितव्याभ्याम्

अर्थयितव्येभ्यः

षष्ठी

अर्थयितव्यस्य

अर्थयितव्ययोः

अर्थयितव्यानाम्

सप्तमी

अर्थयितव्ये

अर्थयितव्ययोः

अर्थयितव्येषु

सम्बोधनम्

हे अर्थयितव्य !

हे अर्थयितव्यौ !

हे अर्थयितव्याः !