संस्कृत शब्दरूप - अन्यतर (Samskrit Shabdroop - अन्यतर)

अन्यतर

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अन्यतरः

अन्यतरौ

अन्यतरे

द्वितीया

अन्यतरम्

अन्यतरौ

अन्यतरान्

तृतीया

अन्यतरेण

अन्यतराभ्याम्

अन्यतरैः

चतुर्थी

अन्यतरस्मै

अन्यतराभ्याम्

अन्यतरेभ्यः

पञ्चमी

अन्यतरस्मात् / अन्यतरस्माद्

अन्यतराभ्याम्

अन्यतरेभ्यः

षष्ठी

अन्यतरस्य

अन्यतरयोः

अन्यतरेषाम्

सप्तमी

अन्यतरस्मिन्

अन्यतरयोः

अन्यतरेषु

सम्बोधनम्

हे अन्यतर !

हे अन्यतरौ !

हे अन्यतरे !