संस्कृत शब्दरूप - अण्यमान (Samskrit Shabdroop - अण्यमान)

अण्यमान

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अण्यमानः

अण्यमानौ

अण्यमानाः

द्वितीया

अण्यमानम्

अण्यमानौ

अण्यमानान्

तृतीया

अण्यमानेन

अण्यमानाभ्याम्

अण्यमानैः

चतुर्थी

अण्यमानाय

अण्यमानाभ्याम्

अण्यमानेभ्यः

पञ्चमी

अण्यमानात् / अण्यमानाद्

अण्यमानाभ्याम्

अण्यमानेभ्यः

षष्ठी

अण्यमानस्य

अण्यमानयोः

अण्यमानानाम्

सप्तमी

अण्यमाने

अण्यमानयोः

अण्यमानेषु

सम्बोधनम्

हे अण्यमान!

हे अण्यमानौ!

हे अण्यमानाः!