संस्कृत शब्दरूप - अनुरोधक (Samskrit Shabdroop - अनुरोधक)

अनुरोधक

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अनुरोधकः

अनुरोधकौ

अनुरोधकाः

द्वितीया

अनुरोधकम्

अनुरोधकौ

अनुरोधकान्

तृतीया

अनुरोधकेन

अनुरोधकाभ्याम्

अनुरोधकैः

चतुर्थी

अनुरोधकाय

अनुरोधकाभ्याम्

अनुरोधकेभ्यः

पञ्चमी

अनुरोधकात् / अनुरोधकाद्

अनुरोधकाभ्याम्

अनुरोधकेभ्यः

षष्ठी

अनुरोधकस्य

अनुरोधकयोः

अनुरोधकानाम्

सप्तमी

अनुरोधके

अनुरोधकयोः

अनुरोधकेषु

सम्बोधनम्

हे अनुरोधक!

हे अनुरोधकौ!

हे अनुरोधकाः!