संस्कृत शब्दरूप - अनुरोध (Samskrit Shabdroop - अनुरोध)

अनुरोध

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अनुरोधः

अनुरोधौ

अनुरोधाः

द्वितीया

अनुरोधम्

अनुरोधौ

अनुरोधान्

तृतीया

अनुरोधेन

अनुरोधाभ्याम्

अनुरोधैः

चतुर्थी

अनुरोधाय

अनुरोधाभ्याम्

अनुरोधेभ्यः

पञ्चमी

अनुरोधात् / अनुरोधाद्

अनुरोधाभ्याम्

अनुरोधेभ्यः

षष्ठी

अनुरोधस्य

अनुरोधयोः

अनुरोधानाम्

सप्तमी

अनुरोधे

अनुरोधयोः

अनुरोधेषु

सम्बोधनम्

हे अनुरोध!

हे अनुरोधौ!

हे अनुरोधाः!