संस्कृत शब्दरूप - अनुप्रवचनीय (Samskrit Shabdroop - अनुप्रवचनीय)

अनुप्रवचनीय

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अनुप्रवचनीयः

अनुप्रवचनीयौ

अनुप्रवचनीयाः

द्वितीया

अनुप्रवचनीयम्

अनुप्रवचनीयौ

अनुप्रवचनीयान्

तृतीया

अनुप्रवचनीयेन

अनुप्रवचनीयाभ्याम्

अनुप्रवचनीयैः

चतुर्थी

अनुप्रवचनीयाय

अनुप्रवचनीयाभ्याम्

अनुप्रवचनीयेभ्यः

पञ्चमी

अनुप्रवचनीयात् / अनुप्रवचनीयाद्

अनुप्रवचनीयाभ्याम्

अनुप्रवचनीयेभ्यः

षष्ठी

अनुप्रवचनीयस्य

अनुप्रवचनीययोः

अनुप्रवचनीयानाम्

सप्तमी

अनुप्रवचनीये

अनुप्रवचनीययोः

अनुप्रवचनीयेषु

सम्बोधनम्

हे अनुप्रवचनीय!

हे अनुप्रवचनीयौ!

हे अनुप्रवचनीयाः!