संस्कृत शब्दरूप - अणितव्य (Samskrit Shabdroop - अणितव्य)

अणितव्य

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अणितव्यः

अणितव्यौ

अणितव्याः

द्वितीया

अणितव्यम्

अणितव्यौ

अणितव्यान्

तृतीया

अणितव्येन

अणितव्याभ्याम्

अणितव्यैः

चतुर्थी

अणितव्याय

अणितव्याभ्याम्

अणितव्येभ्यः

पञ्चमी

अणितव्यात् / अणितव्याद्

अणितव्याभ्याम्

अणितव्येभ्यः

षष्ठी

अणितव्यस्य

अणितव्ययोः

अणितव्यानाम्

सप्तमी

अणितव्ये

अणितव्ययोः

अणितव्येषु

सम्बोधनम्

हे अणितव्य!

हे अणितव्यौ!

हे अणितव्याः!