संस्कृत शब्दरूप - अखण्डित (Samskrit Shabdroop - अखण्डित)

अखण्डित

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अखण्डितः

अखण्डितौ

अखण्डिताः

द्वितीया

अखण्डितम्

अखण्डितौ

अखण्डितान्

तृतीया

अखण्डितेन

अखण्डिताभ्याम्

अखण्डितैः

चतुर्थी

अखण्डिताय

अखण्डिताभ्याम्

अखण्डितेभ्यः

पञ्चमी

अखण्डितात् / अखण्डिताद्

अखण्डिताभ्याम्

अखण्डितेभ्यः

षष्ठी

अखण्डितस्य

अखण्डितयोः

अखण्डितानाम्

सप्तमी

अखण्डिते

अखण्डितयोः

अखण्डितेषु

सम्बोधनम्

हे अखण्डित!

हे अखण्डितौ!

हे अखण्डिताः!