संस्कृत शब्दरूप - ऐन्द्रहव्य (Samskrit Shabdroop - ऐन्द्रहव्य)

ऐन्द्रहव्य

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

ऐन्द्रहव्यः

ऐन्द्रहव्यौ

ऐन्द्रहव्याः

द्वितीया

ऐन्द्रहव्यम्

ऐन्द्रहव्यौ

ऐन्द्रहव्यान्

तृतीया

ऐन्द्रहव्येण

ऐन्द्रहव्याभ्याम्

ऐन्द्रहव्यैः

चतुर्थी

ऐन्द्रहव्याय

ऐन्द्रहव्याभ्याम्

ऐन्द्रहव्येभ्यः

पञ्चमी

ऐन्द्रहव्यात् / ऐन्द्रहव्याद्

ऐन्द्रहव्याभ्याम्

ऐन्द्रहव्येभ्यः

षष्ठी

ऐन्द्रहव्यस्य

ऐन्द्रहव्ययोः

ऐन्द्रहव्याणाम्

सप्तमी

ऐन्द्रहव्ये

ऐन्द्रहव्ययोः

ऐन्द्रहव्येषु

सम्बोधनम्

हे ऐन्द्रहव्य !

हे ऐन्द्रहव्यौ !

हे ऐन्द्रहव्याः !