संस्कृत शब्दरूप - अग्निदेवत्य (Samskrit Shabdroop - अग्निदेवत्य)

अग्निदेवत्य

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अग्निदेवत्यः

अग्निदेवत्यौ

अग्निदेवत्याः

द्वितीया

अग्निदेवत्यम्

अग्निदेवत्यौ

अग्निदेवत्यान्

तृतीया

अग्निदेवत्येन

अग्निदेवत्याभ्याम्

अग्निदेवत्यैः

चतुर्थी

अग्निदेवत्याय

अग्निदेवत्याभ्याम्

अग्निदेवत्येभ्यः

पञ्चमी

अग्निदेवत्यात् / अग्निदेवत्याद्

अग्निदेवत्याभ्याम्

अग्निदेवत्येभ्यः

षष्ठी

अग्निदेवत्यस्य

अग्निदेवत्ययोः

अग्निदेवत्यानाम्

सप्तमी

अग्निदेवत्ये

अग्निदेवत्ययोः

अग्निदेवत्येषु

सम्बोधनम्

हे अग्निदेवत्य!

हे अग्निदेवत्यौ!

हे अग्निदेवत्याः!