संस्कृत शब्दरूप - अध्यर्धमाष्य (Samskrit Shabdroop - अध्यर्धमाष्य)

अध्यर्धमाष्य

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अध्यर्धमाष्यः

अध्यर्धमाष्यौ

अध्यर्धमाष्याः

द्वितीया

अध्यर्धमाष्यम्

अध्यर्धमाष्यौ

अध्यर्धमाष्यान्

तृतीया

अध्यर्धमाष्येण

अध्यर्धमाष्याभ्याम्

अध्यर्धमाष्यैः

चतुर्थी

अध्यर्धमाष्याय

अध्यर्धमाष्याभ्याम्

अध्यर्धमाष्येभ्यः

पञ्चमी

अध्यर्धमाष्यात् / अध्यर्धमाष्याद्

अध्यर्धमाष्याभ्याम्

अध्यर्धमाष्येभ्यः

षष्ठी

अध्यर्धमाष्यस्य

अध्यर्धमाष्ययोः

अध्यर्धमाष्याणाम्

सप्तमी

अध्यर्धमाष्ये

अध्यर्धमाष्ययोः

अध्यर्धमाष्येषु

सम्बोधनम्

हे अध्यर्धमाष्य!

हे अध्यर्धमाष्यौ!

हे अध्यर्धमाष्याः!