संस्कृत शब्दरूप - आक्षद्यूतिक (Samskrit Shabdroop - आक्षद्यूतिक)

आक्षद्यूतिक

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

आक्षद्यूतिकः

आक्षद्यूतिकौ

आक्षद्यूतिकाः

द्वितीया

आक्षद्यूतिकम्

आक्षद्यूतिकौ

आक्षद्यूतिकान्

तृतीया

आक्षद्यूतिकेन

आक्षद्यूतिकाभ्याम्

आक्षद्यूतिकैः

चतुर्थी

आक्षद्यूतिकाय

आक्षद्यूतिकाभ्याम्

आक्षद्यूतिकेभ्यः

पञ्चमी

आक्षद्यूतिकात् / आक्षद्यूतिकाद्

आक्षद्यूतिकाभ्याम्

आक्षद्यूतिकेभ्यः

षष्ठी

आक्षद्यूतिकस्य

आक्षद्यूतिकयोः

आक्षद्यूतिकानाम्

सप्तमी

आक्षद्यूतिके

आक्षद्यूतिकयोः

आक्षद्यूतिकेषु

सम्बोधनम्

हे आक्षद्यूतिक !

हे आक्षद्यूतिकौ !

हे आक्षद्यूतिकाः !