संस्कृत शब्दरूप - आग्रहायणिक (Samskrit Shabdroop - आग्रहायणिक)

आग्रहायणिक

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

आग्रहायणिकः

आग्रहायणिकौ

आग्रहायणिकाः

द्वितीया

आग्रहायणिकम्

आग्रहायणिकौ

आग्रहायणिकान्

तृतीया

आग्रहायणिकेन

आग्रहायणिकाभ्याम्

आग्रहायणिकैः

चतुर्थी

आग्रहायणिकाय

आग्रहायणिकाभ्याम्

आग्रहायणिकेभ्यः

पञ्चमी

आग्रहायणिकात् / आग्रहायणिकाद्

आग्रहायणिकाभ्याम्

आग्रहायणिकेभ्यः

षष्ठी

आग्रहायणिकस्य

आग्रहायणिकयोः

आग्रहायणिकानाम्

सप्तमी

आग्रहायणिके

आग्रहायणिकयोः

आग्रहायणिकेषु

सम्बोधनम्

हे आग्रहायणिक !

हे आग्रहायणिकौ !

हे आग्रहायणिकाः !