संस्कृत शब्दरूप - आदित्यव्रतिक (Samskrit Shabdroop - आदित्यव्रतिक)

आदित्यव्रतिक

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

आदित्यव्रतिकः

आदित्यव्रतिकौ

आदित्यव्रतिकाः

द्वितीया

आदित्यव्रतिकम्

आदित्यव्रतिकौ

आदित्यव्रतिकान्

तृतीया

आदित्यव्रतिकेन

आदित्यव्रतिकाभ्याम्

आदित्यव्रतिकैः

चतुर्थी

आदित्यव्रतिकाय

आदित्यव्रतिकाभ्याम्

आदित्यव्रतिकेभ्यः

पञ्चमी

आदित्यव्रतिकात् / आदित्यव्रतिकाद्

आदित्यव्रतिकाभ्याम्

आदित्यव्रतिकेभ्यः

षष्ठी

आदित्यव्रतिकस्य

आदित्यव्रतिकयोः

आदित्यव्रतिकानाम्

सप्तमी

आदित्यव्रतिके

आदित्यव्रतिकयोः

आदित्यव्रतिकेषु

सम्बोधनम्

हे आदित्यव्रतिक !

हे आदित्यव्रतिकौ !

हे आदित्यव्रतिकाः !