संस्कृत शब्द​ युवकः का अर्थ (Meaning of Samskrit word yuvakaH)

युवकः

वर्णविच्छेदः – य् + उ + व् + अ + क् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • युवकः गच्छति।
  • युवकः चलति।
  • पूर्वम् अहं बालः आसम्, इदानीं युवकः अस्मि।

हिन्दी में अर्थ​

युवक

Meaning in English

a youth, a young man