संस्कृत शब्द​ विश्रामगृहम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word vishrAmagRRiham)

विश्रामगृहम्

वर्णविच्छेदः – व् + इ + श् + र् + आ + म् + अ + ग् + ऋ + ह् + अ + म्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • तत् किम्? - तत् विश्रामगृहम् अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

विश्रामालाय

Meaning in English

rest house