संस्कृत शब्द​ तत् का अर्थ (Meaning of Samskrit word tat)

तत्

वर्णविच्छेदः – त् + अ + त्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • तत् किम्? — तत् विश्रामगृहम् अस्ति।
  • तत् कङ्कतम् अस्ति।
  • तत् द्रष्टुमेव देशस्य नानाकोणेभ्यः विदेशेभ्यः च सहस्त्राधिकाः जनाः आगच्छन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

वह

Meaning in English

that