संस्कृत शब्द​ वयम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word vayam)

वयम्

वर्णविच्छेदः – व् + अ + य् + अ + म्
बहुवचनम् उत्तम​ पुरुषः सर्वनाम
  • अम्ब​, अद्य भानुवासरः। किं वयम् उद्यानं गच्छाम​? — अस्तु, सायङ्काले पञ्चवादने गच्छाम​।

हिन्दी में अर्थ​

हम सब

Meaning in English

we all