संस्कृत शब्द​ वर्णिता का अर्थ (Meaning of Samskrit word varNitA)

वर्णिता

वर्णविच्छेदः – व् + अ + र् + ण् + इ + त् + आ
  • रामस्य कथा कुत्र वर्णिता अस्ति? - रामायणे।

हिन्दी में अर्थ​

वर्णित

Meaning in English

narrated, has been described