संस्कृत शब्द​ रामायणे का अर्थ (Meaning of Samskrit word rAmAyaNe)

रामायणे

वर्णविच्छेदः – र् + आ + म् + आ + य् + अ + ण् + ए
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् सप्तमी विभक्तिः
  • रामस्य कथा कुत्र वर्णिता अस्ति? - रामायणे।

हिन्दी में अर्थ​

रामायण में

Meaning in English

in the Ramayana