संस्कृत शब्द​ वैज्ञानिकाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word vaij~nAnikAH)

वैज्ञानिकाः

वर्णविच्छेदः – व् + ऐ + ज् + ञ् + आ + न् + इ + क् + आः
  • बहुवर्षेभ्यः पूर्वं, वैज्ञानिकाः मण्डूकस्य उपरि एकं परीक्षणम् अकुर्वन्।

हिन्दी में अर्थ​

वैज्ञानिकें

Meaning in English

scientists