संस्कृत शब्द​ स्थानानि का अर्थ (Meaning of Samskrit word sthAnAni)

स्थानानि

वर्णविच्छेदः – स् + थ् + आ + न् + आ + न् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • कन्याकुमारी भारतस्य दक्षिणभागे अस्ति। हिन्दुमहासागरस्य समीपे अस्ति। तत्र बहूनि सुन्दराणि स्थानानि सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

स्थान

Meaning in English

places