संस्कृत शब्द​ सुन्दराणि का अर्थ (Meaning of Samskrit word sundarANi)

सुन्दराणि

वर्णविच्छेदः – स् + उ + न् + द् + अ + र् + आ + ण् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम्
  • कन्याकुमारी भारतस्य दक्षिणभागे अस्ति। हिन्दुमहासागरस्य समीपे अस्ति। तत्र बहूनि सुन्दराणि स्थानानि सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

सुन्दर

Meaning in English

beautiful