संस्कृत शब्द​ सूर्यम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word sUryam)

सूर्यम्

वर्णविच्छेदः – स् + ऊ + र् + य् + अ + म्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • आकाशे सूर्यम् आच्छाद्य मेघमालाः इतस्ततः विहरन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

सूर्य को

Meaning in English

to the sun