संस्कृत शब्द​ आच्छाद्य का अर्थ (Meaning of Samskrit word AchChAdya)

आच्छाद्य

वर्णविच्छेदः – आ + च् + छ् + आ + द् + य् + अ
अव्ययम्
  • आकाशे सूर्यम् आच्छाद्य मेघमालाः इतस्ततः विहरन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

ढ़ककर

Meaning in English

having covered