संस्कृत शब्द​ शिवम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word shivam)

शिवम्

वर्णविच्छेदः – श् + इ + व् + अ + म्
  • तेषु दिनेषु अर्जुनः शिवम् आराध्य ततः पाशुपतास्त्रं प्राप्तुं हिमालयं गतवान् आसीत्।
  • एकदा बाणासुरः नाम राक्षसः शिवम् उद्दिश्य तपः करोति। शिवः प्रत्यक्षः भवति।

हिन्दी में अर्थ​

भगवान शिव को

Meaning in English

to the Lord Shiva