संस्कृत शब्द​ सम्मानयति का अर्थ (Meaning of Samskrit word sammAnayati)

सम्मानयति

वर्णविच्छेदः – स् + अ + म् + म् + आ + न् + अ + य् + अ + त् + इ
एकवचनम् पुरुषः — प्रथमः क्रियापदम्
  • कश्चन नृपः कलाकारान् सम्मानयति स्म​।

हिन्दी में अर्थ​

सम्मान करता/करती है

Meaning in English

respects