संस्कृत शब्द​ कलाकारान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word kalAkArAn)

कलाकारान्

वर्णविच्छेदः – क् + अ + ल् + आ + क् + आ + र् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • कश्चन नृपः कलाकारान् सम्मानयति स्म​।

हिन्दी में अर्थ​

कलाकारों को

Meaning in English

to the actors