संस्कृत शब्द​ सागरतीरं का अर्थ (Meaning of Samskrit word sAgaratIraM)

सागरतीरं

वर्णविच्छेदः – स् + आ + ग् + अ + र् + अ + त् + ई + र् + अं
  • सायम् अहं सागरतीरं गमिष्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

to the beach

Meaning in English

समुद्र तट पर