संस्कृत शब्द​ सायम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word sAyam)

सायम्

वर्णविच्छेदः – स् + आ + य् + अ + म्
  • सायम् अहं सागरतीरं गमिष्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

संध्या को

Meaning in English

in the evening