संस्कृत शब्द​ भल्लूकस्य का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhallUkasya)

भल्लूकस्य

वर्णविच्छेदः – भ् + अ + ल् + ल् + ऊ + क् + अ + स् + य् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी
मूलशब्दः - भल्लूक
  • भल्लूकस्य वर्णः कः? - भल्लूकस्य वर्णः कृष्णः।

हिन्दी में अर्थ​

भालू का

Meaning in English

of bear