संस्कृत शब्द​ राजकुमारः का अर्थ (Meaning of Samskrit word rAjakumAraH)

राजकुमारः

वर्णविच्छेदः – र् + आ + ज् + अ + क् + उ + म् + आ + र् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

राजकुमार

Meaning in English

prince