संस्कृत शब्द​ पुरुषः का अर्थ (Meaning of Samskrit word puruShaH)

पुरुषः

वर्णविच्छेदः – प् + उ + र् + उ + ष् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • पुरुषः उत्तिष्ठति।

हिन्दी में अर्थ​

पुरुष

Meaning in English

a male person