संस्कृत शब्द​ पुण्यकार्याणि का अर्थ (Meaning of Samskrit word puNyakAryANi)

पुण्यकार्याणि

वर्णविच्छेदः – प् + उ + ण् + य् + अ + क् + आ + र् + य् + आ + ण् + इ
  • जनाः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, किन्तु पुण्यकार्याणि कर्तुं न इच्छन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पुण्य कार्य

Meaning in English

meritorious deeds