संस्कृत शब्द​ पाठः का अर्थ (Meaning of Samskrit word pAThaH)

पाठः

वर्णविच्छेदः – प् + आ + ठ् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • छात्रेण पठितव्‍यः पाठः पठितव्यः।

हिन्दी में अर्थ​

पाठ

Meaning in English

lesson