संस्कृत शब्द​ नद्याम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word nadyAm)

नद्याम्

वर्णविच्छेदः – न् + अ + द् + य् + आ + म्
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् सप्तमी विभक्तिः
  • मीनः नद्याम् अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

नदी में

Meaning in English

in the river