संस्कृत शब्द​ फलरसः का अर्थ (Meaning of Samskrit word phalarasaH)

फलरसः

वर्णविच्छेदः – फ् + अ + ल् + अ + र् + अ + स् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • फलरसः चषके अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

फल रस

Meaning in English

fruit juice