संस्कृत शब्द​ नदी का अर्थ (Meaning of Samskrit word nadI)

नदी

वर्णविच्छेदः – न् + अ + द् + ई
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • वने एका नदी वहति।
  • नगरात् बहिः नदी प्रवहति।

हिन्दी में अर्थ​

नदी

Meaning in English

river