संस्कृत शब्द​ मित्राणि का अर्थ (Meaning of Samskrit word mitrANi)

मित्राणि

वर्णविच्छेदः – म् + इ + त् + र् + आ + ण् + इ
  • सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्।

हिन्दी में अर्थ​

दो से अधिक मित्र

Meaning in English

more than two friends